מדיניות

    • לאור התחייבויות כבדות למספר פרוייקטים, הקרן אינה שוקלת בקשות למימון שלא במסגרת התוכניות היוזמות על ידה.
    • הקרן תומכת בעמותות ישראליות רשומות הפועלות בארץ, או בארגונים המוכרים כגוף ציבורי לצרכי מס.
    • הקרן אינה נותנת תרומות לאנשים פרטיים.
  • הקרן אינה נותנת מימון רטרואקטיבי, אינה מכסה גירעונות תקציביים ולרוב אינה תומכת במחקרים, כנסים או הפקת ספרים/סרטים.

Comments are closed.